کبود » نوشته ها » انواع به نام خدا برای شروع متن ( شعر و جملات ادبی به نام خدا )

انواع به نام خدا برای شروع متن ( شعر و جملات ادبی به نام خدا )

انواع به نام خدا برای شروع متن ( شعر و جملات ادبی به نام خدا )

انواع به نام خدا ( به نام خداهای ادبی و عاشقانه )

1- سر آغاز هر نامه نام خداست              که بی نام او نامه یکسر خطاست
2- به نام خالق پیدا و پنهان                       که پیدا و نهان داند به یکسا

3- به نام خداوند  دادار  پاک                     پدید آور آدم از آب وخاک

4- به نام خداوند جان و خرد                      کزین برتر اندیشه بر نگذرد
5- به نام خدایی که برذات وی                   محال است هرگز برد عقل پی
6- به نام خدایی که خاک آفرید                  کزان خاک انسان پاک افرید
7- ای نام تو بهترین سرآغاز                      بی نام تو نامه کی کنم باز
8- بسم الله الرحمن الرحیم                      هست کلید درگنج حکیم
9- به بسم الله می خوانم خدارا                  زمشتی خاک آدم ساخت مارا
10- به نام خداوندجان آفرین                        حکیم سخن درزبان آفرین
11- به نام خداوند خورشید وماه                  که دل را به نامش خرد داد راه
12- به نام آن که درجان وروان است              توانایی ده هرناتوان است
13- به نام آن که جان رافکرت اموخت             چراغ دل به نورجان برافروخت
14- به نام آن خد ای پاک سبحان                   که ازخاک آفرید اینگونه انسان
15- سرآغاز گفتارنام خداست                        که رحمتگر ومهربان، خلق راست
16- بنیاد سخن به نام حق، نه                       کزهرچه به است نام حق به
17- به نام آنکه درماگفتن آموخت                      به انسان درمعنی سفتن اموخت
18- ای همه هستی زتو پیدا شده                      خاک ضعیف ازتو توانا شده
19- به نام آنکه هستی نام از او یافت                  فلک جنبش زمین آرام از او یافت
20- اگرنه مدبسم الله بودی تاج عنوان ها           نگشتی تاقیامت نو  خط شیرازه  دیوان ها
21- خدایاجهان پادشاهی توراست                   زماخدمت آید خدایی توراست
22- ستایش کنم ایزد پاک را                             که گویاو بینا کندخاک  را
23- جهان رابه پستی بلندی تویی              ندانم که ای، هرچه هستی تویی
24- خداوندمایی ومابنده ایم                       به نیروی تو یک به یک زنده ایم
25- ای خدای بی نهایت جزتوکیست           چون تویی بی حدوغایت جزتوکیست
26- به نام آنکه مارازندگی داد                     وزان بس مژده پایندگی داد
27- به نام خداوندباران نقل وتگرگ               نفس های باد وتپش های برگ
28- به نام خداوند رنگین کمان                    خداوند بخشنده مهربان
29- بده مفتاحی ازسطر کلامم                   وزان بگشای قفل ازگنج کامم
30- شکر وسپاس ومنت وعزت خدای را         پروردگارخلق وخداوند کبریا
31- ستایش خداوند بخشنده را                    که موجودکرد ازعدم بنده را
32- به نام آ ن که گل راخنده آموخت             وبرجان شقایق آتش افروخت
33- ثناوحمدبی پایان خدارا                         که صنعش دروجود آورد مارا
34- خردهرکجاگنجی آرد پدید                       زنام خداسازد آن را کلید
35- به نام خداوند لوح و قلم                          حقبقت نگار وجود وعدم
36- به نام خداوند شمشیر وتیغ                    که باران آتش درآرد زمیغ
37- به نام خداوند نیکوسرشت                      که درجهان بذرنیکی بکشت
38- بزرگی هست دردنیا خدانام                    که بایادی کنذ دلهاچه ارام
39- به نام مناسب ترین واژه ها                    به رسم محبت به نام خدا
40- آغازهرکلامی نام خدای یکتا                   همواره می برم من نام مقدسش را
41- به نام گشاینده کار ها                           زنامش شود سهل دشوار ها
42- تا که سخن از دل و از دلبر است              نام خدا زینت هر دفتر است
43- به نام خداوندی که کار ساز است             زما و طاعت ما بی نیاز است
44- ای که با نامت جهان آغاز شد                  دفتر ما هم به نامت باز شد
45- به نام خدا هر چه داریم از او                    خداوند احمد خدای سبو
46- به نام خداوند بود و نبود                           خداوند یاسی به رنگ کبود
47- به نام خداوند شعر و سخن                       نخستین سخن در همه انجمن
48- به نام خدای سمیع و بصیر                        خطا پوش بخشنده بی نظیر
49- به نام خدای علیم و حکیم                         رحیم و بسیط و شریف و نعیم
50- به نام خدای بزرگ و احد                            تعالی و شافی و قدیر و صمد
51- به نام خدای رئوف و غفور                          حمید و لطیف و مجید و صبور
52- به نام خداوند وجد و سرور                          پدید اور عشق و احساس و شور
53- به نام آن که او نامی ندارد                         به هر نامی که خوانی سر برارد
54- بس مبارک بود چون فر همای                     اول کار ها به نام خدای
55- به نام آنکه خنده آفریده                              به بد خلقی خط بطلان کشیده
56- حمد پاک  از جان پاک آن پاک را                   کاوبه وجد آورد مشتی خاک را
57- بزرگی هست در دنیا خدا نام                      که با یادی کند دلها چه آرام
58- آغاز سخن یاد خدا باید کرد                         خود را به امید او رها باید کرد
  59- گفتار مرا تو باید آغاز کنی                          آغاز سخن مرا سر افراز کنی
60- به نام خالق ارض و سماوات                      به نام داور روز مجازات
61- به نام خداوند جغرافیا                                به نام همان قاره آسیا
62- به نام خداوند رنگین کمان                          فروزنده روز و شب آسمان
63- به نام خداوند زیبا سخن                           خداوند آلاله ها در چمن
64- به نام خداوند آلاله ها                                خداوند پروانه و پونه ها
65- درود بر خدای هنرآفرین                              نگارنده هر گل آتشین
66- به نام خداوند نون و قلم                             خداوند آزادی و عشق و غم
67- به نام خالق سبز بهاران                             خداوند طراوت ، جویباران
68- به نام خداوند خوب بهار                             خداوند گل ، لاله و لاله زار
69- به نام خدای بلندآسمان                             خداوند خاک و خدای جهان
70- به نام خداوند پاک و دلیر                            خداوند دریا ،خدای امیر
71- به نام خداوند سبز و سپید                         خداوند سال و خداوند عید
72- به نام خداوند سنگ و خداوند گنج                 خداوند شادی خداوند رنج
73- به نام خداوند کوه و خداوند دشت                 خداوند دره خداوند گشت
74- به نام خداوند ریحان و گل                           خداوند هادی هدایت سبل
75- به نام خدای شفبع و صبور                         خداوند دانش خداوند نور
76- به نام خداوند تاج و خداوند گنج                  خداوند روزی  ، سرای سپنج
77- به نام قادر پاک توانا                                  به نام آنکه جان بخشید مارا
78- به نام بی نیاز عالم آرا                               خدای فاطمه آرام دل ها
79- به نام چاره ساز و حی سر مد                    خدای فاطمه دخت حمد
80- به نام خداوند حی رحیم                           خدای بهشت و خدای جحیم
81- به نام خداوند شعر و غزل                          به نام خداوند عزوجل
82- به نام خداوند شعر و غزل                          کلامش نشیند به دل تا ازل
83- به نام خداوند نان و خداوند جان                 دهد روزی اش  را به پیر و جوان
84- به نام خداوند احساس پاک                      خداوند شمس و مه تابناک
85- به نام خداوند نیلوفرین                            ستایش ز بهر تو ای بهترین
86- به نام خداوند دریای نور                           خدایی که دارد به هر جا حضور
87- به نام خداوند شعرو غزل                          خداوند روزی ده بی مثل
88- به نام خداوند روشن ضمیر                       خداوند روشنگر بی نظیر
89- به نام خداوند دریاچه ها                          که داده ظرافت به پروانه ها
90- به نام خداوند احساس پاک                       همان که آفریده ما را ز خاک
اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

نوزده + 13 =

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز