کبود » نوشته ها » متن و جملات شاخ ، خاص ، فاز سنگین و تیکه دار برای پروفایل

متن و جملات شاخ ، خاص ، فاز سنگین و تیکه دار برای پروفایل

متن و جملات شاخ ، خاص ، فاز سنگین و تیکه دار برای پروفایل

امروز متن و جمله های خیلی باحال برای پروفایل شما عزیزان اماده کردم که امیدوارم خوشتون بیاد 😀

متن و جملات شاخ ، خاص ، فاز سنگین و تیکه دار برای پروفایل

فـــازَمــ اِمروز غَـــمــه

روحم خَسته ، حـِس و حـالَــم کـَمه

سَـــرم فَقط جِــلــو خُـدامـ خَــمه

.

.

.

دیـگــه نِمیـخوام

هـیچ کـــسـی

تو خَلـــــوتم پا بزاره

مــِثــل تـــو

عاشـــــــــــــقم کُــــنــه

بَــــــــعــدش مَــــنـــــو

جــــــــــا بــــــــــذاره

.

.

.

امشب میخوام از خریتم بنویسم…

به نام خدا…

هنوز عاشقشم…

.

.

.

ﻣَـــــــــــــــﻦْ
ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ
ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــــــــــــــــﺎ
ﻓــــــﺎﺻِﻟِــــﻪ ﮔِـﺮِﻓــﺘَــــم

تَـــــک پَــــــــــــری
یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر…
خَـــــــــــری

.

.

.

لبــــامـ خیلــــے وقٺــــہ ڪـــہ نمیخنــــــــده

چـــــرا هیشڪــــے حـــال منــــو نمیـــفهمـــہ

.

.

.

ﻣَﻨـــــــــــــــــﻮ
ﺑِﺨﺎﻃِﺮِ ﺑَﺪﻱ ﻫﺎﻡ ﺑِﺨﻮﺍﻩ
ﺍَﮔِﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷَﻢ ﻛِﻪ ﻫَﻤِﻪ ﻣَﻨﻮ
ﻣﻴــــــــــــــﺨﻮﺍﻥ
.
.
.

تو چرا وقـتی دروغ میگی

و من لبخــــند میزنـــم…

فکـــــر میکنــی من خـــــرم؟

خوب یه بارم فکــــر کن دارمـــ بـــه

خریـــــــــت تو لبخــند میزنــــم!!

.
.
.

بیذارم از سگ ولگردی که تو چشات وله…

که دلت هزار راه رفت جز اون راهی که باس بره…

.
.
.
 غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ
وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره..
حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..
.
.
.
بعضیارو نبایدتحویل میگرفتیم
ولی گرفتیم…
به بعضیانباید رومیدادیم..
… ولی دادیم …
بابعضیانبایدحرف میزدیم…
که زدیم
این از سخاوت ماست نه حماقت
واسه هرکسی باید به اندازه جنبش مرام خرج کرد ولی حیف ماخیلی ولخرجیم
.
.
.
واسـم ” اُفــــت ” داره دیگه
بخوام با “تـــــــو” باشم
اصٓن ” تُـــــف ” بـــِ اون روزایى
كــــ با  تـــــــو داشتـــم….
.
.
.

میگَـــــــنْ کــــه “اخلاق” نَدارَم

میگَـــــــنْ کــــه زیادی خودَمــــو میگیرَم

ولـــــــــــــــی ﻗـــــﺎﻧﻮﻥِ ﻣﻦ ﺍﯾـﻨﻪ :

ﻭﺍﺳــــﻪ ﻫمه نامردا —— ﺳـــﮓ
ﻭﺍﺳـــﻪ عشقم —— ﺗـــﮏ
واسه رفیق ——رگ
ﻧــﺎﺭﺍﺿﯿﺎﺷــﻢ ﺑﺮﻥ ﺑﻪ —– ﺩَﺭَﮎ

.

.

.

هے فِلانے…


وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن


دَر دُنیـاے مَـــن


هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

.

.

.

در گاو بازے میدونید به کے جایزه اول تعلق میگیره؟

به کسے که نسبت به حمله گاو بهترین جاخالے ها را داده…

نه به اون کسے که با گاو درگیر شده

در زندگے هم وقتے گاوے به سمتتون میاد حتما کنار بکشید!!!

درگیرے با گاوهاے زندگے بے فایدست…

.

.

.

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …

تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”

ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”

ﯾﺎ “1ﺣـــــــﺮﻑ.”

ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ

“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”

ﺍﺯ

ﭼﺸﻤﺖ

ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

.

.

.

 اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ 

 خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ

شــــــــــک نکــــــــــن

.

.

.

جــُــــــف چـشـــــــــآم تـــــآ حـــَــــــد مـَـــرگــــــــــ خــــــآر دیــــــــدن

ڪـــــــــــــــﮧ مـیـشـینــَـــــــــــم اینجـــُـــــــــورے مـَــتـــن هــــــآے

درددآر میـگـــَــــــــــــــم

.

.

.

مــن ادمے ام کـِ

هرمـــوقہ لازمـــ بشہ دســـــتــ میزارم رو قلبــــمو میگم:

تـــو خَــــــفه خــودم میدونم چیکار کنــم

.

.

.

عٰاشِقِ اون لَحظَم كه بَرگَردی بِگی

خُب آدَم توزِنْدِگیش یه اِشتبٰاهٰاتی میكُنه بِبَخْشید

مَنَم بَغَلِت كُنَم آروم دَرِ گوشِت بِگَم : دستگیره در اون طرفیه

.

.

.

یِـکـے اِنْــفِـرآدــ‌ے شُــ‌ده زِنْـدِگْـیْـشْ 
یِـکْـےْ بـآخْـت دآده پـآــــےْ سـآدِگْـیْـشْ 
یِـکْـےْ هـَـرچــےْ هَـســتْ بآدلــشْ صـآدقِــہْ 
یِـکـےْ عـآشـقہْ عِـشْقــِشـ‌ـم عــآشقہْ

.

.

.

نمیدانـــــم گُنـــــاهِ توستـــــ ،
یـــــا
عیبــِـــ چِشمهـــــایِ مَـــــن ؟!
اینکـــــه …
بَعـــــد از \” تـــــــــــــو \”
تَمـــــامِ عالَـــــم از چَشمــَـــم اُفتاده اَنـــــد ..
.
.
.
یــِڪے دوتــا نـیس چــالـہ چــولــہ ها 
  وَلــے لــَطـمــہ نــِمـیـزَنــہ بـــہ حــالِ خــوبـــہ ما 
هــــــــــــه
.
.
.

هــِـــے به خودم ميگم

فڪر و خيال ديگه قَـــدِ قـــَن

ولے خـــــدایـــے

هيچڪے نيس ڪه ڪنارم باشه قَــدِ غــــٓم

.

.

.

ﻣٰﺎ ﺍﺯ ﻫَــﻤـہ ﺧــُﻮﺭﺩﯾﻤـــْـــــ

ﭼـَـــﭙــُـــ ﻭ ﺭٰﺍﺳﺘـــْـــ

ﮐَــــﻤــُﻮ ﮐٰﺎﺳﺘــــْـــ

زٰٰﯾـــــــٰاﺩ ﺩٰﺍﺭﯾﻤـــــ

ﻭَﻟـــــے ﮐــَـــﻢ ﻧـَـﺪﺍٰﺭﯾﻤــْــ

ﺍٰرْﻩ ﺣَـﺮﻓـــــ ﺯﯾـــــاد داریــــمـ

وَلــــــے حَـــرفــــــ نَــداریـــــــم

هـــٰٓـٰٓـٰٓـــہ…

.

.

.

هے توووووو

خَـــــــــــز شـُــــدی اَز بَــس

دَس بِـه دَس شــُــــدی

تـــو هَـم واسَـم رَفتــی تـو لیســتِ

اَمـــــــــــــــــوات

وْاسِه شادیـــِه روحِـــت بُلّنــــــــد

صَــلَــــــــــــــوات

.

.

.

َعــــزيـــــــــزَم ، بــــا مَـــــــن كَـــــل كَـــــل نَــــكُــــن

دُرُسـْــــــته زَبـــــون نَـــــدارَم

اَمّـــــا بـــــآ هَـــــــميـــــن چِــــــشـــــآم زَبــــــــونِــــــتو بَــــــند مـــــــيــــــارَم

He

.

.

.

ﻣَــــــﻦ ﺑَـــــد ﺑﻮﺩﻥـــــــــــﻭ ﺍَﺯ ﺧﯿﻠﯿﺎ بِہتَر ﺑَﻠَـــــد ﺑﻮﺩﻡ

ﻣُﻨﺘِــــــها ﺍِﻧﻘَــــــــد ﻭﺟْـــــﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘَــــــﻢ ڪ

ﺭﻭڪسی ﺍِﻣﺘِﺤﺎﻥ ﻧَـــــﮑُﻨَﻢ

.

.

.

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر…
شخصیت من چیزیه که من هستم…
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…

.

.

.

امروز نشستم غم فردا خوردم
در دست زمانه خم شدم ، تا خوردم
مانند تو در عشق دو رو باید بود
من چوب همین صداقتم را خوردم

.

.

.

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت !
وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد ،
پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

.

.

.

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…

.

.

.

بـــاورش سخــته 

گفتــنش تـــلخـــه

کــه بـه خــودت بِـرِســیو بگــی

تــٌــف بــه ایــن بــختت

.

.

.

اولـــویــتـ

غـــــرورمـــــه

چــون “هَـــمـه ی وجــودَمـه

!!مـــن ایــــن “بـــالـــآم

تــو اون “پــایـیــن

!بــکش کِــنار

فَـقــط هَــمیــن!!!

.

.

.

مـــــن اگـــه حــالـــــم بـــدِ  

اگــــه راهـــــــم کــــــج

اگـــه فشـــارم همیشــه رو صَــدهِ

اگــه تـــا حــرفــ میـــزنـــے میگــــم خفـــه

اگــه بــد دهنمـــو حــرفــــام بـــــــدِ

ولـــــــــــے تـــــــــــو

جــون مــادرتــــ تــــو گیـــر نـــــــده

همینجـــوری هــم افتــادم

تــــــو هُلــــــم نــــده

.

.

.

ﻣـــﯿﮕـــــﻦ ﺁﺩﻣﺎ ﻭﻗــــﺘﯽ ﻣـــﯿﻤــــﯿﺮﻥ ﺳَـــــﺮﺩ ﻣﯿـــــﺸــــــﻦ

پس ﻫَــــــﺮ ﮐﯽ ﺑـﺎﻫـﺎﻡ ﺳــــﺮﺩ ﺷﺪ ﻣُــــرده

.

.

.

از زنــدگــــــے خســتمـــــُو تمـــومـــه رنگـــــــاش

تــو امروز مـــوندم چه بــرســه بــه فـــــــرداش

مــن هــنــوز هــمــــــون کــوهِ غــــــُــرورم

که یه حســـــے کمـــــه تـو تمـــــومه درداش

.

.

.

ﺑـﺎﻭَﺭﺕ ﻧـﻤـﯿـﺸـﻪﻭَﻟـﯽ ﻣَـﻦ ﻫَـﻤـﯿـﺸـﻪﻏَﻢ ﺩﯾـﺪَﻡ !!!

ﻣَـﻦ اونـیـم کـه ﺑـﺎ ﭼـﺸـﺎﯼ ﺧـﯿـﺲ ﺭﻭ ﺑــﻪ هََـمـه ﺧَﻨـﺪﯾــﺪَﻡ (:

.

.

.

با مــــــن تــــــیریپ سنـــــگین بر نــدار …
اونقــــدر ســـگَم !!!
کـــــه با خودم کنـــــار نـــمیـــام ..
پـــَرِت به پَرم بگیـــره پرپری …!
آخـــــه کی بهــــت گفته تــــــــک پری …؟!
تو لعـــــنتی فقط دم پــــــری ~
عـــــــــــــــــآم No خــــــــــــآص

.

.

.

خــاص؟ … مــالــه اُسْــکُــلاسُ … مَــشْــتــی بــاش…
به هر میمونی میرسی سریع نگو با من باش..

سنگین باش

.

.

.

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست
تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه
کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست

.

.

.

عزیــــــــــزم فکر نکن با رفتنت جات خالیه …
نه تنها جات خالی نیست بلکه سر اینکه کی بیاد جات بشینه دعواست !!!

.

.

.

اولویت  خدامه

چون همیشه باهامه

دوم از همه غرورمه

چون همه ی وجودمه

.

.

.

بعضیا دشمن شدن میخوان مشتم کنن

ولی من میخندم دیگه محکم شدم

.

.

.

همه با من لَجَن..

تـو هَـم آره لجََن؟؟

.

.

.

___ ببـــــــین __

اسکـُــــــل

حتـــــــے در حــــَده ” ســاعتمــــــم “

نیســـــتے که بخوام دس بندازمـــــت

.

.

.

ﺑﻌﻀﯿـــــﺂ ﻣﺜــــﻠــــﮧ ســــــوســـڪ ﻣﯿﻤـــــــﻮﻧــــــن

ﻟﻬﺸـــــــﻮن کنــــــــﮯ دﻣﭙـــــــــﺂﯾﯿـــﺖ ڪــــــثیف ﻣﯿﺸــــــــﮧ

ﺑــــــﺂﯾـــــد دﺭﻭ ﺑــــــﺂﺯ ڪــــــﻨــﮯ خــــــــﻮدﺷـــــــﻮن ﮔـــــــﻮﺭﺷـــــﻮﻧـــﻮ ﮔـــــﻢ ڪــــــﻨـن

.

.

.

ایـــــــــنـــقدر

مــــــــــَــُّن مــــــــــــــّن نکــــــــــن

تــــــو حاصــــــــل یــــــــه داروخــــــــونـــٍـــــه بســـــــــــته بــــــــــودی….

.

.

.

عزیزم همیشه خر به پستت نمیخوره

یه بارم با گرگ رو به رو میشی جرواجرت میکنه

.

.

.

بــــَعـضــیّ وقـْــتــآ بـــآسً بـــِری

جــــِلـُـویِ بـــَ؏ـضـًـیــْآ وآیْــــسًــی

لــُـپًــــِشُـــوُنُ بـــٍـِکٍــِشــٌـی ّ

بــــَعــد بـًــا لـــَـبــّـخـًـَـنــْـد

بـــِـــــّـــگــًی رو ٱ؏ـــْصًــابــی لًـــَجــَن

.

.

.

عادتـــــ نداریـــــم کســـــی رو کنیم بـــــد عادتـــــ

اینجا نیســـــت جایِ نیم خـــــط ملامـــــتــــ

هرکــــــــــی مارو نِمیخواد پاشِه بِـــــره به سلامتـــــ

.

.

.

حاجی میخــوای تیریــپ “لاتـــی” بــرداری ؟؟

بـــردار مشتــــــــــی .. ولـــی نــه بـا “مـــوچیـــــن”

.

.

.

میگــــی بــــامـــــآ تیــــــریپــِـــ کَـــل داری?

پَــــس داری بِــــه جَــــهَـــــنَـــم  بیــلیـــطــِ مَجـــانـــی…

.

.

.

آخہ پشــــــــــم…
تورو چہ بہ خــــــــــــــشم…
وقتی میگــــم خفہ شو…
بگو چشــــــــــــــــم

.

.

.

پُستـــام بَُــرَنـــدَسْ تیـــزِ تـــیز
هَمِگــی آنتیــــــــکُ و خِـیــلى تَمیــز
دوســتِ عَـزیـــــــز
اَگـِه جَنبِـــه نَــداری پَــسْ
هِـــــــــــــــــــری پیلیـــز

.

.

.

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ!!!

.

.

.

اگـه یـه روز یڪـے بغضـتــو شڪستـــ

اشـڪش نـڪـنـے گــریــه ڪنیـــآ

جمــع ڪـטּ تـو בهنتــــ تفـــ کن تــو روش

.

.

.

عـــــــزیــــــزم
ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ
ﺗــــــــﻮ black list ﺷُـــماســــت
ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ قبرستون ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ

.

.

.

ﺍﻭﻧــﯽ ﮐﻪ ﺩﻧﺒــﺎﻟﺘـﻪ

ﺭﻓﺘـﮕــﺮﻩ ﺷــﻬـﺮﺩﺍﺭﯾــﻪ

ما ﺁﺷــﻐـﺎﻻﺭﻭ ﺗـــﺤـﻮﯾﻞ ﻧــﻤﯿــﮕﺮﯾـﻢ

هـــــــه

.

.

.

بِـــــبــــیـــــــنْ

اَگِـه آدَم بــــــــــــــودی

اَلـــــــانْ بـــا مَــنْ بودی

.

.

.

از چــــــشم خیلیا اُفتادم
چُون جَدیـدا دارم جوری زندگی
میکُنم که خُودم
حــــــــــــــــــــــــال میکنم

.

.

.

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛

ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،

ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭ

ﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛

ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ °

اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

8 + 10 =

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز