اموزشی

فرمول حجم مکعب مربع و مکعب مستطیل + عکس مکعب

فرمول حجم مکعب مربع و مکعب مستطیل + عکس مکعب

فرمول حجم مکعب مربع و مکعب مستطیل + عکس مکعب مکعب مربع به حجم بسته سه بعدی گویند که از شش مربع برابر تشکیل شده باشد. به صورتی که هر ضلع هریک از مربعها با تنها یک مربع دیگر مشترک باشد و در راس‌ها سه مربع با یکدیگر در ارتباط هستند. مکعب را می‌توان یک شش وجهی منظم نامید و یکی از پنج جسم افلاطونی است. اگر همه یا برخی از وجوه یک مکعب را از مربع به مستطیل تغییر بدهیم، شش وجهی بوجود آمده مکعب مستطیل نامیده می‌شود. گاه برای تمایز با مکعب مستط...

ادامه مطلب

خصوصیات بیضی + فرمول محاسبه مساحت و محیط بیضی

خصوصیات بیضی + فرمول محاسبه مساحت و محیط بیضی

خصوصیات بیضی + فرمول محاسبه مساحت و محیط بیضی در هندسه، بیضی یک خم مسطح (خم محصور در صفحهٔ اقلیدوسی) است که از برخورد یک صفحه با یک مخروط به گونه‌ای یک خم بسته ایجاد شود، حاصل می‌شود. دایره حالت خاص بیضی است که هنگامی به دست می‌آید که صفحهٔ برخوردکننده بر محور مخروط عمود باشد. در هندسه تحلیلی، بیضی به صورت مجموعه نقاطی تعریف می‌شود که نسبت فاصلهٔ هر نقطه از یک نقطه (که آن راکانون بیضی گویند) به فاصلهٔ آن از یک خط راست (که آن را خط هادی گویند) یک عدد...

ادامه مطلب

خصوصیات لوزی + فرمول مساحت و محیط لوزی

خصوصیات لوزی + فرمول مساحت و محیط لوزی

خصوصیات لوزی + فرمول مساحت و محیط لوزی در هندسه، هر لوزی یک چهار ضلعی متساوی الاضلاع است. به بیان دیگر یک چند ضلعی با چهار ضلع، که اضلاعش با هم برابر هستند. در لوزی قطرها نیز عمود منصّف یکدیگرند. مجموع دو زاویه مجاور با هم در لوزی برابر ۱۸۰ درجه می‌باشد. متوازی الاضلاعی که قطرهای ان برهم عمود باشند لوزی است. مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2  محیط لوزی = یک ضلع × 4   خصوصیات لوزی اضلاع روبرو مساوی هستند. زاویه های مقابل ...

ادامه مطلب

فرمول محاسبه مساحت کره و حجم کره

فرمول محاسبه مساحت کره و حجم کره

فرمول محاسبه مساحت کره و حجم کره کُره یک جسم هندسی کاملاً گرد در فضای سه بعدی است. برای نمونه توپ یک کره‌است. کره مانند دایره که در دو بعد است، در فضای سه بعدی یک کاملاً متقارن در گرداگرد یک نقطه‌است. تمام نقاطی که بر سطح کره جای دارند در فاصلهٔ یکسان از مرکز کره قرار دارند.   شعاع و قطر کره فاصلهٔ این نقطه‌ها از مرکز کره، شعاع کره نام دارد و با حرف r نمایش داده می‌شود. بلندترین فاصله از دو سوی کره قطر کره نام دارد. قطر کره از مر...

ادامه مطلب

فرمول محیط و مساحت مثلث متساوی الاضلاع و متساوی الساقین

فرمول محیط و مساحت مثلث متساوی الاضلاع و متساوی الساقین

فرمول محیط و مساحت مثلث متساوی الاضلاع و متساوی الساقین مثلث متساوی الاضلاع مثلث متساوی الساقین مثلث متساوی‌الاضلاع به مثلثی گفته می‌شود که سه ضلع آن برابر باشند. مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2  محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3   مثلث متساوی‌الساقین مثلثی است که حتماً دو ساق آن با هم برابر باشند. این مثلث، علاوه بر داشتن دو ضلع برابر، دو زاویهٔ برابر هم دارد و آن دو زاویه، گوشه‌هایی هستند که روبه‌روی ا...

ادامه مطلب

خصوصیات مثلث قائم‌ الزاویه + فرمول محیط و مساحت مثلث

خصوصیات مثلث قائم‌ الزاویه + فرمول محیط و مساحت مثلث

خصوصیات مثلث قائم‌ الزاویه + فرمول محیط و مساحت مثلث مثلث قائم‌ الزاویه مثلثی است که یکی از زوایای آن قائمه (۹۰ درجه) باشد.   محیط و مساحت مساحت مثلث قائم الزاویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2  محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع     وتر وتر، به ضلع روبرو به زاویهٔ ۹۰ درجه می‌گویند. بزرگ‌ترین ضلع در مثلث قائم‌الزاویه وتر است.   زاویه های مثلث قائم‌ الزاویه در مثلث قائم‌الزاویه ضلع روبرو به زاویهٔ ۶۰ درجه برابر رادیک...

ادامه مطلب

خصوصیات ذوزنقه + فرمول محاسبه محیط و مساحت ذوزنقه

خصوصیات ذوزنقه + فرمول محاسبه محیط و مساحت ذوزنقه

خصوصیات ذوزنقه + فرمول محاسبه محیط و مساحت ذوزنقه ذوزنقه، شکلی است چهارضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی هستند. در این شکل، زوایای مجاور به دو ضلع غیر موازی با هم مکمل اند. مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × ارتفاع ÷  2 محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع   ذوزنقه با اضلاع نابرابر : هيچ يک از اضلاع با يکديگر برابر نيستند.   ذوزنقه متساوي الساقين : اگر ساقهاي ذوزنقه متجانس باشند آن گاه ذوزنقه گون، ذوزنقه گون متساوي السا...

ادامه مطلب

خصوصیات دایره + فرمول محاسبه محیط و مساحت دایره

خصوصیات دایره + فرمول محاسبه محیط و مساحت دایره

خصوصیات دایره + فرمول محاسبه محیط و مساحت دایره دایره مکان هندسی نقاطی از صفحه است که فاصله‌ شان از نقطهٔ ثابتی واقع در آن صفحه، مقدار ثابتی باشد. نقطهٔ ثابت مرکز دایره و مقدار ثابت اندازهٔ شعاع دایره نامیده می‌شود. در حقیقت، دایره یک بیضی است که کانون‌های آن بر همدیگر منطبق‌اند. مساحت دایره = عدد پی ( 3/14 ) × شعاع × شعاع  محیط دایره = عدد پی ( 3/14 ) × قطر   قطر – وتر پاره خطی که دو نقطهٔ متمایز از یک دایره را به هم پیوند م...

ادامه مطلب

خصوصیات مستطیل + فرمول محاسبه قطر ، محیط و مساحت مستطیل

خصوصیات مستطیل + فرمول محاسبه قطر ، محیط و مساحت مستطیل

خصوصیات مستطیل + فرمول محاسبه قطر ، محیط و مساحت مستطیل مستطیل چهارضلعی است که تمام زوایای آن قائمه باشند. مستطیل نوعی متوازی الاضلاع است که هر دو ضلع همسایه بر هم عمود هستند. ضلع بزرگ‌ تر مستطیل را طول و ضلع کوچک‌تر را عرض می‌نامند. مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض  محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2   خصوصیات مستطیل در مستطیل قطرها با هم برابر اند همهٔ مستطیل‌ها دایرهٔ محیطی دارند. در مستطیل تمامی زوایا برابر اند. مجموع زوایای خارجی مثلث ۳۶۰ درجه است. ...

ادامه مطلب

اشنایی با وسایل ازمایشگاهی علوم + عکس وسایل ازمایشگاهی

اشنایی با وسایل ازمایشگاهی علوم + عکس وسایل ازمایشگاهی

اشنایی با وسایل ازمایشگاهی علوم + عکس وسایل ازمایشگاهی لوله ی آزمایش :  لوله ای است برای نگه داری و گرم کردن محلول ها و مایعات و نباید در هنگام گرم کردن ان بیش از ۳/۱ ظرفیت آن را پر کرد. آن را ته گرد می سازند تا در برابر گرمای مستقیم آتش، نشکند. برس لوله یا لوله شور : نوعی برس که برای شستن و تمیز کردن دیواره ی درونی لوله ی آزمایشکاربرد دارد. برای شستن لوله آزمایش، برس را درون لوله آزمایش قرار می دهند و می چر خانند. جا لوله ی آزمایش : و...

ادامه مطلب